Verilənlər bazasında axtarış


Salam
Bəzən programda gördüyünüz sözü bütün verilənlərbazasında axtarıb yerləşdiyi tablonu öyrənmək istəyirsiz,əvvəlcə stored procedure yaradırıq sonra işlədirik.

--- sp yaradırıq
CREATE PROC SearchAllTables
(
@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN

CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET  @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
SET @ColumnName = ''
SET @TableName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
AND OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
), 'IsMSShipped'
) = 0
)

WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
BEGIN
SET @ColumnName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
)

IF @ColumnName IS NOT NULL
BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
(
'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)
FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
)
END
END
END
SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
END

indi isə sp çalışdırırıq

EXEC SearchAllTables 'AxtarlılacaqSöz'
GO

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: