SQL Server :The transaction log for database ‘databasename’ is full. To find out why space in the log..


Verilənlər bazasında sorğunu çalışdırarkın belə bir xəta ilə rastlaşdım

The transaction log for database ‘VerilənlərBazasıAdı’ is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases

--Addım 1 / Bazanı SİMPLE Recovery mode olaraq dəyişirik.
ALTER DATABASE [Verilənlər Bazası Adı]
SET RECOVERY SIMPLE

--Addım 2 / 1GB qədər logları sıxırıq.
DBCC SHRINKFILE('Verilənlər Bazası log adı', 1024)


--Addım 3 /  Bazanı Full Recovery mode olaraq dəyişirik.
ALTER DATABASE [Verilənlər Bazası Adı]
SET RECOVERY FULL

Sıra ilə bu sorğuları çalışdırırıq.

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: