Category Archives: Errors

Javascript file is not updating


settingsRecently i wanted to change my JS code and updated it however in development mode the code didn’t work because of the caching. As we know, most of the browsers are caching js/css etc. files in order to reduce load times of pages so when you update your code you have to clear browsing data.
To avoid this we can disable caching in `development mode`, in Chrome as well as Opera has option to disable it.Particularly in Chorme,while in DevTools (you can open it by doing Ctrl+Shift+I), the second of option in the Settings (F1) is Disable cache (while DevTools is open).

[ASP.NET MVC] The ForeignKeyAttribute on property is not valid


You might encounter the error (below) when working on ASP.NET MVC project stating that :

The ForeignKeyAttribute on property 'EmployeeId' on type 'EmployeeSalary' 
is not valid. The navigation property 'Employee' was not found on the dependent 
type 'EmployeeSalary'. The Name value should be a valid navigation property name.

This error occurred when you trying to set ForeignKey attribute without indicating navigate
property name.

Here our EmployeeSalary table :
public partial class EmployeeSalary 
 {
 [Key]
 public int id { get; set; }
 [ForeignKey("Employee")]
 public int EmployeeId { get; set; }
 public decimal Salary{ get; set; }
 }

As you might have already seen we didn’t assign navigate property name,therefore,the error above occurred.In order to solve this problem we should just add property as this:

public virtual Employee Employee { get; set; }

Response is encoded and may need to be decoded before inspection.


FiddlerResponse

What if we make a request using webclient and result was not readable so I tried make same request via Fiddler and response was as mentioned above ,it means  your response was compressed (gzip) so you should decompress it.I tried several solutions but consequence was only remove this line from my request body.

webclient.Headers["Accept-Encoding"] = "gzip, deflate";

A specified communication resources(port) is already in use by another application


Deploy

This error showed up when i have debugged my windows phone 8.0 app on Windows Phone Emulator (Visual Studio 2013).When this error appears,the only act you should take,it just Deploy your application.In my case,it works.

iTextSharp ilə PDF – Azərbaycan hərfləri


iText şirkətinə ait iTextSharp ilə ASP.NET və ya Windows layihələrinizdə PDF üzərində yazma işləri üçün istifadə olunan kitabxanadır.Layihədə istifadə edərkən Azərbaycan hərfləri ilə PDF yazma zamanı unicode problemi yaradırdı.Unicode üçün bir neçə həll təklif olunsa da bizim hərflər üçün təsirli olmadı.Aşağdakı həllə baxaq.

public const string Font = "c:/windows/fonts/arial.ttf";
static BaseFont baseFont = BaseFont.CreateFont(Font, BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.EMBEDDED);
readonly iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 12);

ƏS`də olan arial.ttf şritfi oxuyuruq və iTextSharp`ın CreateFont metodunu istifadə edirik.Əgər düzünə tək sətrlik yazıdırsa BaseFont.IDENTITY_H kimi təyin edin,əgər mətin verticaldırsa onda IDENTITY_V olaraq yazın.Sonda isə Font sinifini istifadə edib yaratdığımız BaseFont`u və mətn ölçüsünü (bu misalda 12) yazırıq.

Windows Phone TextBox ikili effekt


TextBox`un ikili effekt adlandırdığım bu funskiyası bəzən işimizə yaramıya bilər TextBox1_TextChanged eventində hər hansı yoxlama etdikdə məsələn : TextBox`a yazılan rəqəmin 6`dan çox olmamasını istəyirsiz bu zaman textbox eventində təxmini belə bir kod yazsaq :

if (Convert.ToInt32(TextBox1.Text) > 6)
 {
 MessageBox.Show("Maksimum 6");
 }
 else if (Convert.ToInt32(TextBox1.Text) < 6)
 {
 }

TextBox

Nəticə normal olacaq sadəcə siz textbox`a 9 yazmaq istədiyinizdə Maksimum 6 mesaj iki dəfə təkrarlanacaq.Əgər siz Microsoft Blend ilə TextBox`u edit template etsək (Object->Edit Template->Edit a Copy) o zaman görərik ki orda ikinci TextBox var.DisabledOrReadonlyBorder adlanan bu bölməni silərsək mesajımız bir dəfə görünəcək.

SQL Server :The transaction log for database ‘databasename’ is full. To find out why space in the log..


Verilənlər bazasında sorğunu çalışdırarkın belə bir xəta ilə rastlaşdım

The transaction log for database ‘VerilənlərBazasıAdı’ is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases

--Addım 1 / Bazanı SİMPLE Recovery mode olaraq dəyişirik.
ALTER DATABASE [Verilənlər Bazası Adı]
SET RECOVERY SIMPLE

--Addım 2 / 1GB qədər logları sıxırıq.
DBCC SHRINKFILE('Verilənlər Bazası log adı', 1024)


--Addım 3 /  Bazanı Full Recovery mode olaraq dəyişirik.
ALTER DATABASE [Verilənlər Bazası Adı]
SET RECOVERY FULL

Sıra ilə bu sorğuları çalışdırırıq.